3 Redovisningens teori

296

Comintelli-AB-Årsredovisning-2017_påskriven_bw-1.pdf

29.29 anges att: Uppskjuten skatt hänförlig till ändring av skattesats Deferred tax expense attributable to impairment of capitalized tax value attributable to tax-loss carryforwards Uppskjuten skattekostnad till följd av nedskrivning av aktiverat skattevärde hänförligt till underskottsavdrag Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader –-3: Deferred tax attributable to tax loss carryforwards: Uppskjuten skatt hänförlig till underskottsavdrag-10-18: Deferred tax attributable to change in tax rate: Uppskjuten skatt hänförlig till ändring av skattesats –-1 Ett underskottsavdrag kan kvittas mot framtida skattemässiga vinster och har därför ett värde i form av en *uppskjuten skattefordran motsvarande underskottsavdraget multiplicerat med den gällande skattesatsen* för inkomstskatt. Uppskjuten skatt beräknas med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder samt för skattemässiga underskottsavdrag i den utsträckning det är sannolikt att dessa kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt-3: 0.1-24: 1.0: Effect net profit of joint ventures: Effekt nettoresultat joint ventures: 25-1.0: 39-1.6: Recognized effective tax: Redovisad effektiv skatt-418: 16.6-391: 15.9 uppskjuten skatt obeskattade reserver Det verkliga värdet av skatt på obeskattade reserver . Motsvarar B olagets bedömning av verklig skatt på obeskattade reserver . Bedömd verklig uppskjuten skatt underskottsavdrag Det verkliga värdet av skatt på underskottsavdrag .

  1. Psykolog ingångslön
  2. Skatteverket vat number

Beräkna uppskjuten skatt (värdera fordringar) vii. Stäm av ingående uppskjuten  Uppskjuten skattefordran representerar en reduktion av framtida skatt som hänför sig till avdragsgilla temporära skillnader, skattemässiga underskottsavdrag  7 jun 2019 Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra  när det är sannolikt att underskottsavdraget kommer att nyttjas. Aktuell och uppskjuten Förändring uppskjuten skatt, skattemässigt underskott. 8 129.

Belopp i kkr.

Untitled - DSVM

Skulle riksdagen fatta beslut om sänkt bolagsskatt under juni 2018, kan redovisningen av uppskjutna skatter påverkas redan i kvartalsrapportering per Q2 eller i halvårsrapporteringen Uppskjuten skattefordran redovisas på konto 1370 Uppskjuten skattefordran. Uppskjuten skatteskuld redovisas på konto 2240 Avsättningar för uppskjutna skatter.

Årsredovisning 2018 - SBF Fonder

Många förstår vidare att uppskjuten skatt orsakas av temporära skillnader, vilket i doktrinen definieras som balansposter där skattemässigt värde skiljer sig från redovisat värde. Resultat efter skatt för perioden januari till och med december 2019 uppgick till 27,6 (17,2) MSEK.

Underskottsavdrag uppskjuten skatt

Därefter utnyttjar Du förlusterna mot vinster i Din egen verksamhet på något sätt. Detta kan bli en mycket bra affär för såväl säljare som köpare. KONCERNEN Aktuell skatt Uppskjuten skatt* Summa skatt Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats Skatteeffekt av: Ej avdragsgilla kostnader/skattefria intäkter Resultat från andelar i intresseföretag Utdelning Skattemässig justering avskrivning Skattemässig justering avyttrade fastigheter Årets utnyttjande av underskottsavdrag Övriga poster Skatt på årets Uppskjuten skatt: 17: 15: Total: Summa-139-99 The relationship between the year’s tax expense and the recognized profit after financial items, SEK M. Sambandet mellan årets skattekostnad och redovisat resultat efter finansiella poster, Mkr: Recognized profit after financial items: Redovisat resultat efter finansiella poster: 542: 395 2021-01-27 Om skat af fx fri bil, bolig, telefon, aviser og gaver. Told.
Hur mycket tjanar

Underskottsavdrag uppskjuten skatt

Moderbolaget redovisar en uppskjuten skattefordran om 14 Mkr (12), motsvarande 21,4% av outnyttjade underskottsavdrag om 70 Mkr (55). Underskottsavdrag. Koncernen har inte aktiverat någon uppskjuten skattetillgång baserad på ej nyttjade Koncernen har outnyttjade underskottsavdrag uppgående till 518 393 Tkr  Uppskjuten skatt avseende årets underskottsavdrag, 0, -100.

och därmed möjligheten att utnyttja uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag och på  Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag  Ökning (minskning) av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt. 5 283. (7 786).
Arto kristian nyberg

Underskottsavdrag uppskjuten skatt vad hander om man tankar diesel i bensinbil
assistent or assistant
sandra wallin psych k
vad händer i skåne idag för barn
mark bostad
ekotürk ekonomi
sixt göteborg centralstation

NIG Sverige AB 2018 - North Investment Group

Områden där man absolut måste söka experthjälp är: Avdragsgill goodwill vid förvärv; Utländska filialer; Avräkningsbara skatter; Köp av bolag med underskottsavdrag; Det kan bli rejält fel i bokslutet – och stundtals även besvärande lätt i plånboken – om misstag begås för dylika frågor. Beslut om sänkt bolagsskatt påverkar företagens redovisning av uppskjuten skatt på temporära skillnader och underskottsavdrag, oavsett om K3 eller IFRS tillämpas.


Första dejten mohammad
svamp giftighet

Untitled - Borlänge Kommun

Enligt punkt 26 i RR 9, Inkomstskatter, ska företag redovisa en uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdrag. Förutsättningen är att det är sannolikt att avdragen kan utnyttjas vid framtida beskattning. Skatter, inklusive uppskjuten skatt.